Mit kell tenned?

Először egy tájékoztatót olvashatsz, majd pedig a törvényi szabályozásnak megfelelően el kell fogadnod a Mex Média Magyarország KFT Adatkezelési tájékoztatóját, valamint a Mex Rádió CHAT szabályzatát. Az oldal alján pedig megtalálod a linket a belépéshez. Köszönjük megértésed, és szeretettel várunk!

A Mex Média Magyarország KFT oldalain kezdettől fogva közzé tette székhely címét, adószámát , EU adószámát, adatvédelmi nyilvántartási számát, cégjegyzékszámát, a Nemzeti Média és HÍközlési hatósággal kötött szerződésének számát, az Artisjus szerződés számát.
Együttműködünk az Előadóművészi Jogvédő Irodával, és a MAHASZ-szal. Kezdettől fizetjük a jogdíjakat.

A GDPR az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, amit minden tagállamban egységesen kötelező alkalmazni 2018 május 25-től. Ez a rendelet szabályozza az érintettek jogait, az adatkezelők és az adatfeldolgozók kötelezettségeit, és az eljáró hatóságok hatásköreit.

A Mex Média Magyarország KFT , mint legálisan működő média szolgáltató, és így adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jogi törvény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A mexradio.hu , mexmagazin.hu , mexkartya.hu , mexmedia.hu , mexchat.hu , mexshop.hu , rockradio.hu , radioretro.hu , deejayradio.hu , mulatosradio.hu címeken elérhető szolgáltatásokkal, illetve a kereskedelmi portállal kapcsolatosan felmerülő adatkezelési irányelvek folyamatosan elérhetők valamennyi oldalunkon.


A Mex Chat is az új törvénynek megfelelően változott.


A Mex Média Magyarország KFT ezúton tájékoztatja látogatóit, hogy valamennyi oldala 2018. május 25-től GDPR kompatibilis!

Mi is az a GDPR?

A GDPR az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, amit minden tagállamban egységesen kötelező alkalmazni 2018 május 25-től. Ez a rendelet szabályozza az érintettek jogait, az adatkezelők és az adatfeldolgozók kötelezettségeit, az eljáró hatóságok hatásköreit, stb. Mivel uniós rendeletről van szó, ezért a tagállamokban „megelőzi” a törvényeket, azaz közvetlenül alkalmazandó.
A magyar Infotv. tehát nem lehet ellentétes a GDPR szövegével, jelenleg is folyik annak módosítása annak érdekében, hogy a rendelettel összhangba kerüljenek a szabályai. Az Infotv. május 25. után is hatályban marad, de az elsődleges szabály, amit egy adatkezelőnek figyelembe kell vennie, a GDPR lesz.

A GDPR a természetes személyek (érintettek) személyes adatait védi

A GDPR a természetes személyeknek a személyes adatok védelméhez való jogát védi, a „személyes adat” is csak természetes személy vonatkozásában értelmezhető, egy cégnek nincsen sem személyes adata, sem a személyes adatokkal kapcsolatos jogai.

Kinek kell betartani a GDPR-t?

Mindenkinek, aki személyes adatot kezel. Ez alól vannak kivételek, például ha az adatkezelést természetes személyek kizárólag személyes vagy otthoni tevékenységük keretében végzik, akkor rájuk nem vonatkozik a rendelet. Személyes vagy otthoni tevékenységnek minősül például a levelezés, a címtárolás, valamint az említett személyes és otthoni tevékenységek keretében végzett, közösségi hálózatokon történő kapcsolattartás és online tevékenységek. Egy webshop (pl. Mex Shop), portál (Mex Rádió), vagy chat (pl. a Mex Chat) által végzett adatkezelésre azonban természetesen vonatkozik a GDPR.

Mi minősül személyes adatnak?

Minden olyan információ, ami alapján az érintett természetes személyt akár közvetett módon azonosítani lehet! A GDPR definíciója szerint személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Jogi és informatikai előírások

A GDPR egyik fő elve az elszámoltathatóság és a bizonyíthatóság. Ez azt jelenti, hogy a Mex Média Magyarország KFT-nek adatkezelőként nem elég a szabályoknak megfelelni, hanem azt igazolnia is kell tudni. A Mex Média Magyarország KFT adatkezelőként felel az adatok kezeléséért.

Ki az adatfeldolgozó a Mex Média Magyarország KFT tevékenységei során?

Cégünk által üzemeltetett weboldalak esetében adatfeldolgozó mindenki, aki például a webáruház által kezelt adatokat a Mex Média Magyarország KFT utasítása alapján kezeli, így például a tárhelyszolgáltató (mert ott tárolják a személyes adatokat), a futárszolgálat (mert megkapja az érintett nevét, címét), a hírlevélküldő szoftvert üzemeltető cég (mert hozzáfér az érintettek e-mail címéhez, stb.). A GDPR szerint adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

A Mex Média Magyarország KFT kötelezettségei a GDPR kapcsán

A Mex Média Magyarország KFT köteles előzetesen tájékoztatást nyújtani az adatkezeléseikről, tehát köteles adatkezelési tájékoztató közzétenni. Az érintett kérésére köteles tájékoztatást adni arról, hogy van-e folyamatban az érintettre vonatkozó adatkezelés, ha igen, akkor mi az adatkezelések célja, mik a kezelt adatok kategóriái, kik az esetleges címzettek. Ha az érintett él a törléshez vagy elfeledtetéshez való jogával, akkor a webshop köteles ezt teljesíteni. Ha adatvédelmi incidens történt, akkor a webáruház ezt a tudomására jutást követő 72 órán belül be kell jelentse a felügyeleti hatósághoz, az adatvédelmi incidensekről pedig nyilvántartást vezetni köteles. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni köteles az érintettet az adatvédelmi incidensről. Úgyszintén köteles a nem alkalmi jellegű adatkezeléseiről nyilvántartást vezetni.

CHAT SZABÁLYZAT

A regisztrációval elfogadod a következő szabályokat:

A Mex Chat tulajdonosa, fenntartója az adatkezelő (Mex Média Magyarország KFT – ld. fent).

Az oldalon lévő és ahhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás (védjegyek, logók, programok, know-how-k, egyéb szellemi alkotások) jogosultja az adatkezelő.

Az oldal üzemeltetését az adatkezelő végzi. Az üzemeltető gondoskodik az oldal karbantartásáról, a szolgáltatások nyújtásáról, a felhasználók panaszainak intézéséről. A felhasználók panaszaikkal, kérdéseikkel az üzemeltetőhöz fordulhatnak: mex@mexmedia.hu. Az adatkezelések tekintetében az üzemeltető adatfeldolgozónak minősül.

Az oldalon lévő hirdetési felületek értékesítését a Mex Média média referense végzi.

(Dúzs Tünde - +36-20/325-9191) A hirdetési lehetőségekről részletes tájékoztatást e-mailen is kérhet: tunde.duzs@mexmedia.hu

I. szakasz

Az alábbiakban felsorolt szabályzatsértések a polgári jog cikkelyeibe ütközhetnek, ezért elkövetésük esetén a felhasználó akár a mexchat.hu közösségéből is kizárásra kerülhet. Jogsértő, ami a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

1) Tilos személyes adatok kiírása a közös ablakokban, valamint a felhasználói név mottójában, bemutatkozásában;

Személyes adatnak minősül a közös ablakokban a polgári név, lakcím vagy telefonszám kiírása. A felhasználói név infójában szereplő teljes név nem, ugyanis az lehet fiktív név is, amely nem ellenőrizhető. Ez utóbbi beírása mindenkinek a saját felelőssége.

2) Tilos olyan felhasználói név/kép/infó használata, amely sértheti a polgári jog cikkelyeit;

Tehát pornográfiára, pedofíliára (14 év alattiakkal szexuális aktus létrehozására irányuló, vagy arra való felszólítást tartalmazó), droghasználatra, diktátorokra, tömeggyilkosokra utaló nevek/képek/infó használata és ezekre utaló közösben beírt szövegek is ellentmondanak a szabályzatnak.

3) Tilos a személyiségi jogok megsértése, ha ezt az érintett felhasználó sérelmezi, vagy távollétében történik;

4) Tilos faji, nemzetiségi, kisebbségi, vallási, nyelvi vagy politikai alapon történő diszkriminatív véleménynyilvánítás vagy uszítás, amennyiben ez valamilyen célzott (kisebbségi) csoportra vonatkozik, illetve ezekkel kapcsolatban történő sértegetés;

II. szakasz

A lentebb felsorolt eseményekhez kötődő szabályok a nyugodt chatelés körülményeit és az Üzemeltető érdekeit hivatottak képviselni.

1) Tilos a rajzolás (a közös szobákban olyan karaktersorozatok használata, amelyek egy vagy több sorban egymás alá írva valamilyen szöveget vagy grafikát adnak ki).

2) Tilos a szkriptelés (harmadik fél által létrehozott program használata annak érdekében, hogy automatikusan, a felhasználó aktív részvétele nélkül a chat programnak és ezzel más felhasználóknak karaktersorozatokat küldjön);

3) Tilos a reklámozás (valamilyen termék, szolgáltatás vagy internetes link reklámozása, ismétlődő beírása, bemásolása);

4) Tilos a szoba ellehetetlenítése, a közösségrombolás, mint például:

a) nagybetűs írásmód, azaz tartós "kiabálás" (pl. a CAPS LOCK folyamatos bekapcsolt állapota melletti írás);

b) karaktersorozatok ismétlése, azaz "flood" (kettőnél többször beírni ugyanazt vagy majdnem ugyanazt a sort egymás után);

c) többszöri egymás utáni vagy durva káromkodás (nemcsak hirtelen felindulásból)

d) közösben való veszekedés (ez mindenkinek magánügye, másra nem tartozik, privát beszélgetés keretében intézendő el);

e) szexuális tartalmú megnyilvánulás;

5) Tilos olyan felhasználói név, mottó és bemutatkozás használata, illetve a közös szobákban olyan megnyilvánulás, melyre az alább felsorolt tulajdonságok legalább egyike igaz:

a) telefonszámot, email címet, bármilyen instant messenger azonosítót vagy webcímet (internetes linket) tartalmaz;

b) a felhasználók megtévesztésére alkalmas;

c) fajtalankodásra (pl. állatokkal folytatott szexuális kapcsolat létesítésére), droghasználatra, drogok népszerűsítésére utal;

d) valamilyen módon közízlést sért (pl. erősen vulgáris);

e) szexuális tartalmú;

f) fizetős szexuális szolgáltatást reklámoz;

g) MSN, webcam és más hasonló elérhetőséget reklámoz direktben;

A felsorolt esetekben amennyiben a felhasználónév a szabályellenes, a regisztráció figyelmeztetés nélkül inaktiválásra kerül.

Amennyiben közös szobákban történő megnyilvánulással történik a fentiek bármely pontjának megsértése, az minden esetben moderációt von maga után.

6) Nem hivatalos chat kliens, IRC használata, belépés más oldalról, ill. mindezek biztosítása más felhasználóknak tiltott, moderációt von maga után, visszaesőknél a felhasználó minden neve és hostja (ha lehetséges) véglegesen tiltásra kerül.

7) Tilos a privát beszélgetések naplójának közzététele bármilyen formában az interneten vagy más médiumon, illetve azokra történő hivatkozás (pl. internetes link) közzététele, ha a beszélgetőpartnerek bármelyikének hozzájárulása nélkül történt meg vagy bármelyik érintett felhasználó távollétében történik, moderációt von maga után az elkövetőre nézve, súlyosabb esetben annak felhasználónevét töröljük.

8) Műsorvezetőkre vonatkozó általános szabály: a Mex Rádió műsorvezetői adásuk alatt saját belátásuk szerint tilthatnak, moderálhatnak, más műsorvezetők adás alatt pedig az éppen adásban lévő műsorvezetővel egyeztetve. Auto DJ vagy időzített műsor alatt bármley műsorvezető jogosult moderálni, tiltani.

9) Tilos kibújni a moderáció alól: ha a felhasználó moderációt követően másik névvel belépve próbál kibújni a moderálás alól, az a kibújó felhasználónévre vonatkozóan az eredetinél hosszabb idejű, illetve szigorúbb fokozatú moderálást von maga után. A moderáció alóli sorozatos kibújás a név (vagy nevek) törlését, inaktiválását is maga után vonhatja.

10) Engedélyezett internetes linkek használatára vonatkozó általános szabályaink

a) csak a Youtube.com (http://www.youtube.com) és a Videa.hu (http://videa.hu) videó- és zenemegosztó portálok linkjei engedélyezettek, amennyiben ez a fenti szabályok egyikét sem sértik;

b) más felhasználók kérésére segítségnyújtás céljából egyéb internetes linkek csak privát beszélgetésben engedélyezettek amennyiben a fenti szabályok egyikét sem sértik.

A chat program tartalmazza azt a lehetőséget, hogy egy felhasználó a saját maga számára láthatatlanná tegye egy vagy több felhasználó beírásait. A fenti lehetőség használata mindenkinek szuverén joga.

III. szakasz

Képfeltöltésre vonatkozó szabályok: képfeltöltési szabálypont megsértése azonnali és végleges inaktiválást von maga után.

1) Tilos olyan kép feltöltése, melyre az alább felsorolt tulajdonságok legalább egyike igaz:

a) erősen szexuális tartalmú vagy közízlést sértő;

b) személyiségi jogokat sért;

c) fizetős szolgáltatást reklámoz (pl. szexuális);

d) felhasználók megtévesztésére alkalmas;

e) fajtalankodásra (pl. állatokkal folytatott szexuális kapcsolat létesítésére, családon belüli szexre), valamint pedofíliára utal;

f) drogok népszerűsítésére, használatára utal;

g) diktátorokra, tömeggyilkosokra utal;

2) A politikai véleményt kifejező képek feltöltése korrekt határokon belül nem tilos, de szubjektív megítélés alapján ezeket törölhetjük (pl. politikus kivégzését, stb. ábrázoló képeket).

3) Profilképnek nem tölthető fel pornográf, bizarr vagy törvénybe ütköző tartalmú kép.

A képeket folyamatosan átnézzük, és ellenőrizzük, a nem megfelelő képek előzetes figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!

IV. szakasz

Az adatkezelési szabályzat és a CHAT szabályzat elfogadása egyaránt alap feltétele a Mex Chat-re történő belépésnek, igazodva a GDPR EU rendelethez.

V. szakasz

A fenti pontok bármelyikének be nem tartása a szabálysértés súlyosságától és gyakoriságától függően a figyelmeztetéstől a felhasználónév tiltásáig terjedhet.

A felhasználó az oldalra, illetve a chat programba való belépéssel, s azok használatával hallgatólagosan és automatikusan elfogadja a moderálás fentebb részletezett alapelveit.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető jogosult indoklás és értesítés nélkül korlátozni jogosultságait, illetve megváltoztatni beállításait.

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a chat program használatakor a moderáció során, vagy annak hiányában sérelmet szenvedett, panaszát a Mex Média Ügyfélszolgálatán jelezheti: mex@mexmedia.hu

MOBILRÓL: a fentieket elfogadom, belépek!GÉPEN/LAPTOPON: a fentieket elfogadom, belépek!